Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM
Radio eM

Ekoaktywni

Bez kanalizacji, ale z oczyszczalnią

piątek, 28 czerwca 2019 10:33 / Autor: Piotr Wójcik
Bez kanalizacji, ale z oczyszczalnią
Bez kanalizacji, ale z oczyszczalnią
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik

W czerwcu ruszył nabór wniosków na wsparcie w realizacji inwestycji dotyczących między innymi przydomowych oczyszczalni ścieków. O pomoc w przeprowadzeniu takich inwestycji mogą wnioskować samorządy, na terenie których nie ma zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Dzięki temu głównie na terenach wiejskich niekorzystne dla środowiska szamba zostaną wreszcie zastąpione najnowocześniejszymi oczyszczalniami odpowiadającymi potrzebom gospodarstw.

Wsparcie realizowane będzie w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie na ten program przeznaczy 200 milionów złotych w latach 2019-2023.

FUNDUSZ WESPRZE INWESTYCJE

Budowa przydomowych oczyszczalni będzie możliwa na terenach, na których nie ma możliwości przyłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacyjnego albo budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie nieopłacalna. W takich przypadkach gminy będą mogły uzyskać wsparcie na realizację programów mających na celu zaopatrzenie gospodarstw w wodę i odprowadzenie ścieków w inny sposób, niż do kanalizacji lub szamba. Dzięki temu dofinansowane zostaną inwestycje w najbardziej nowoczesne typy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Do kosztów kwalifikowalnych będzie można więc zaliczyć m.in. kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone w reaktory biologiczne (PBOŚ). Ich rolą ma być oczyszczanie ścieków z gospodarstw domowych, gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów użyteczności publicznej do 50 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców – przyp. red.) Na wsparcie będą mogli liczyć też inwestorzy planujący budowę, modernizację lub rozbudowę lokalnych oczyszczalni ścieków charakteryzujących się przepustowością powyżej 50 RLM dla budynków i osiedli mieszkaniowych czy też wykonanie kanalizacji sanitarnej na obszarach, na których gęstość zabudowy pozwala uznać taką inwestycję za ekonomicznie opłacalną. Może to być także wykonanie przyłączeń budynków do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i budowa stacji uzdatniania wody.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wsparcie na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków będzie udokumentowanie odpowiednich warunków glebowych. Należy więc zadbać o dokumentację geologiczną oraz opinię geologa w miejscu lokalizacji każdej PBOŚ. Do wsparcia będą mogły zostać zakwalifikowane grunty o przepuszczalności odpowiadającej co najmniej Klasie C oraz mające odpowiedni poziom wód gruntowych.

SIŁA W BIOLOGII

Warto dodać, że biologiczne oczyszczalnie ścieków są obecnie jednymi z najlepszych rozwiązań, które umożliwiają całkowite oczyszczenie. Charakteryzują się one dość złożoną budową i kilkuetapowym procesem pracy. Ścieki z domu najpierw spływają do osadnika wstępnego. Tam są oczyszczane z zawiesin. W tej komorze substancje stałe opadają na dno, tłuszcze zaś wypływają na powierzchnię. Oba te typy substancji pozostają w tej komorze do momentu ich usunięcia. Pozostała część ścieków trafia do komory separacji, a następnie do reaktora biologicznego. W nim zachodzą reakcje tlenowe, których efektem jest rozkład rozpuszczonych zanieczyszczeń. Do tej komory przez dyfuzor rurowy wtłaczane jest sprężone powietrze. Jego drobne pęcherzyki przyspieszają rozpuszczanie tlenu w toni ścieków. To z kolei powoduje, że na zanurzonych kształtkach złoża biologicznego rośnie tzw. błona biologiczna. Składa się ona z bakterii tlenowych, które oczyszczają ścieki odżywiając się zanieczyszczeniami. W końcowym etapie procesu oczyszczania dochodzi do klarowania. Przepływ ścieków w całym systemie zachodzi grawitacyjnie. Dzięki temu system jest niezależny od jakiegokolwiek zasilania, co zapewnia jego stałą pracę.

Artykuł został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

logowfosigw

Zapraszamy do nas

Nowy numer!
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO