Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

Ekoaktywni

Ochrona zorganizowana

niedziela, 06 września 2020 13:05 / Autor: Piotr Wójcik
Ochrona zorganizowana
Ochrona zorganizowana
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik

Dbałość o przyrodę jest obowiązkiemnas wszystkich. Zarówno w Polsce, jaki na świecie działają liczne organizacjeekologiczne, pracujące na rzeczochrony zwierząt i całego dziedzictwa przyrodniczego.

Niektóre organizacje ekologiczne mają swoje oddziały lubgłówne siedziby również w naszym regionie. Należy do nichmiędzy innymi Liga Ochrony Przyrody i Towarzystwo Badańi Ochrony Przyrody.

LIGA OCHRONY PRZYRODY

Organizacja ta dokładała i dokłada starań, by zachowaći wzbogacać piękno krajobrazu Kielecczyzny. Jedną z akcjiprzeprowadzonych przez nią było nasadzenie w 1968 rokutysiąca modrzewi w Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego. LOPprzyczynił się również do przywrócenia niemal zupełnie wytrzebionegocisa. Drzewa te zaczęto masowo sadzić w parkach,przy szkołach i w miejscach pamięci narodowej. Liga OchronyPrzyrody od początku działania współpracuje również zeświatem nauki i bierze udział w konferencjach. W 1975 roku,wspólnie z Polskim Towarzystwem Leśnym, zorganizowałasympozjum na temat „Stefan Żeromski – niezłomny obrońcaPuszczy Jodłowej”.Bogata historia LOP przekłada się również na bogactwo działańpodejmowanych przez organizację współcześnie. Do statutowychcelów Ligi Ochrony Przyrody należy między innymibudzenie słowem i pismem zainteresowania i miłości dla cechswoistych ziemi ojczystej, organizowanie i prowadzenie seminariów,warsztatów, obozów, kolonii, wycieczek przyrodniczych,sympozjów, uniwersytetów wiedzy ekologicznej,konkursów, spotkań, konferencji, wystaw, olimpiad, zielonychszkół, klubów zainteresowań i akcji społecznie użytecznych. Tomiędzy innymi zalesianie, budowa arboretów i inne działaniao charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim.

TOWARZYSTWO BADAŃ I OCHRONY PRZYRODY

Jedną ze świętokrzyskich organizacji pozarządowych zrzeszającychmiłośników przyrody jest Towarzystwo Badań i OchronyPrzyrody. Choć jego siedziba mieści się w Kielcach i skupiaono swą działalność na ziemi świętokrzyskiej, to legitymujesię ogólnopolskim zasięgiem.Jak dowiadujemy się ze strony internetowej TBOP, celemdziałania towarzystwa jest przede wszystkim prowadzeniei wspieranie badań zmierzających do poznania zasobów przyrodniczychze szczególnym uwzględnieniem krajowej faunyi flory, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiskaz uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, a takżeszerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym, jego zagrożeniachi metodach ochrony.Zakładane cele towarzystwo realizuje, angażując się w szeregprzedsięwzięć. To między innymi inicjowanie, organizowaniei prowadzenie badań naukowych, zbieranie danych dokumentującychstan i zagrożenia środowiska przyrodniczego,wykonywanie dokumentacji i ekspertyz przyrodniczych, propagowaniewiedzy na temat rodzimej przyrody i jej ochronyw środkach masowego przekazu, współpraca z podmiotamisamorządowymi oraz państwowymi przy tworzeniu i egzekwowaniuprzepisów dotyczących ochrony przyrody i środowiska,a także prowadzenie i wspieranie przyjaznej przyrodziedziałalności gospodarczej.Jako jeden z podstawowych celów pracy towarzystwo wymieniaprowadzenie i wspieranie badań zmierzających do poznania zasobówprzyrodniczych. Aby to osiągnąć TBOP tworzy archiwagromadzące wyniki badań oraz kartoteki zbierające przyrodniczocenne dane. W 2013 roku została ponadto uruchomionaelektroniczna Kartoteka Przyrodnicza.

Zapraszamy do wysłuchania audycji na temat organizacji ekologicznych,

Artykuł został dofinansowany ze środków WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO